19. a 20. máj 2021
ZBER PAPIERA
7. a 8. apríl 2021
ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA

Školský klub detí pri Základnej škole, P. Mudroňa 3, Martin

Tel. 0903890502


1. Organizácia

Prevádzka ŠKD počas školského roka je od 6.00 do 16.30 hod. O prijatí do ŠKD rozhoduje riaditeľ školy na základe písomnej žiadosti rodiča.

Rozsah dennej dochádzky dieťaťa, záujmovej činnosti, čas a spôsob odchodu uvedie rodič v zápisnom lístku. O všetkých zmenách je zákonný zástupca povinný informovať vychovávateľku písomnou formou.

1. oddelenie:  p. Anna Záborská        

2. oddelenie:  p. Zdenka Majerčíková   

3. oddelenie:  Mgr. Anna Badínová     

4. oddelenie:  p. Eva Hvizdáková       

5. oddelenie:  Mgr. Tatiana Kováčiková

6. oddelenie:  Mgr. Iveta Matulová  

2. Činnosť ŠKD

Výchovno-vzdelávacia činnosť v ŠKD je zameraná na uspokojenie záujmov detí v čase mimo vyučovania s prevahou činností oddychového, rekreačného a záujmového charakteru. Činnosť sa realizuje v triedach, na školskom dvore, v telocvični, v cvičnej kuchynke, v knižnici a mimo budovy, podľa charakteru aktivít.

Činnosť ŠKD sa uskutočňuje podľa výchovného programu a je rozdelená na spoločensko-vednú, prírodovedno-environmentálnu, esteticko-výchovnú, pracovno-technickú, zdravotnú, telovýchovno-športovú oblasť výchovy a prípravu na vyučovanie. Aktivity rozvíjajú kreativitu, zručnosť, nadanie a záujmy detí.

3. Poplatok ŠKD

Dodatkom č. 10 k VZN mesta Martin č. 97  zo dňa 28.11.2019 je od 1.1.2020 určená výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou ŠKD vo výške 22 eur mesačne. Poplatok je potrebné uhradiť do 10. dňa príslušného mesiaca na číslo účtu v tvare IBAN: SK57 0200 0000 0016 6234 1853. Žiadame rodičov, ktorí majú trvalé príkazy v banke, resp. už uhradili poplatok na celý školský rok, aby zmenili, resp. doplatili sumy podľa novej výšky príspevku.

Pre lepšiu identifikáciu platby prosíme uviesť do správy pre prijímateľa meno a triedu dieťaťa.

Z našej činnosti v šk. r. 2020/2021:

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

 

Z našej činnosti v šk. r. 2019/2020:

Táraninky pre maminky - časopis 5. oddelenia

Program k 85. výročiu školy

Pani Jeseň

Tekvičky

Účesy

Pani zima

Snehulienka - divadelné predstavenie