Oznam o karanténe


OZNAM

Oznamujeme rodičom, žiakom a zamestnancom školy, že z dôvodu potvrdenia ochorenia COVID 19 u viacerých zamestnancov a žiakov a na základe Rozhodnutia RÚVZ v Martine je nariadená karanténa pre celú školu v dňoch od 9.9.2021 do 22.9.2021. 

Od pondelka 13.9.2021 sa bude vyučovať dištančnou formou. V prevádzke nebude ŠKD, ani školská jedáleň.
 

Pokyny k  dištančnému vzdelávaniu od pondelka 13. 9. 2021:

Vyučovanie sa neprerušuje, ale mení formu – všetky povinnosti týkajúce sa účasti a aktivity na vyučovaní zostávajú nezmenené pre rodičov a žiakov. Ak sa žiak nebude zapájať do dištančného vyučovania, rodič (zák. zástupca) bezodkladne žiaka ospravedlní triednemu učiteľovi.

Dištančné vzdelávanie sa bude  uskutočňovať prostredníctvom aplikácie ZOOM a EduPage.

Formu výučby zvolí triedny učiteľ a vyučujúci jednotlivých predmetov. Prihlasovacie údaje na vyučovanie prostredníctvom aplikácie ZOOM pošlú  vyučujúci žiakom a rodičom.

Vyučovanie bude podľa platného rozvrhu, zmena je v dĺžke hodín - budú 30 minútové, ich začiatky však ostávajú rovnaké ako  pri bežnom prezenčnom vyučovaní. 

1. vyuč. hod.

 od 7,45 h.

2. vyuč. hod.

 od 8,40 h.

3. vyuč. hod.

 od 9,40 h.

4. vyuč. hod.

od 10,35 h.

5. vyuč. hod.

od 11,30 h.

6. vyuč. hod.

od 12,25 h.

 

Začiatky hodín ostávajú v pôvodných časoch z dôvodu, že niektorí vyučujúci z 2. st. učia na 1. st. a je potrebné, aby 1. a 2. stupeň bol zosúladený.

Vyučovanie predmetov: TSV, VYV, PVY, HUV, NAV, ETV a TCH – vyučujúci zvážia, či budú vyučovať prostredníctvom aplikácie ZOOM alebo zadajú úlohy prostredníctvom EduPage. O forme vyučovania budú žiakov včas informovať.
Všetky úlohy z on-line hodín budú zadané aj na EduPage.

V triedach, kde sa vzdelávajú žiaci s individuálnym začlenením, sa na vyučovacie hodiny budú pripájať asistentky učiteľa. 

Mgr. Jozef Krížo, riaditeľ školy

 Naspäť